office of the RTAF comptroller
News ::  พิธีเปิดหลักสูตรเสมียนงบประมาณ รุ่นที่ ๒๐, ::  ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ศซบ.ทอ.), ::  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป, ::  ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ศปอว.ทอ.), ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี”, ::  ลงทะเบียนประวัติ ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร เสมียนงบประมาณ รุ่นที่ ๒๐, ::  พ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 สปช.ทอ., ::  ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชีทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕, ::  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์ สปช.ทอ.
ประวัติและความเป็นมาของ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

เดิมงานด้านปลัดบัญชี รวมอยู่ใน กรมการเงินทหารอากาศ.ต่อมางานด้านงบประมาณมีมากขึ้น จึงได้แยกงานด้านการปลัดบัญชี
ออกจาก กรมการเงินทหารอากาศ ดังนั้น ทหารอากาศ จึงได้มีคำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ลับที่ ๒๖๓/๑๙ เรื่อง ให้ใช้อัตราสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ(เพื่อพลาง) เพื่อทดลองใช้เป็นการภายใน ทอ

     สำนักงานปลัดบัญชี ทหารอากาศ ได้เริ่มบรรจุเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการทั้งสิ้น ๑๐๖ คน ประกอบด้วย ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ๖๕ คน และข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ๔๑ คน และได้เสนอขอตั้งเป็นอัตราจริง และในปี พ.ศ.๒๕๒๑ 
ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๕ ตอนที่ ๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๑ กำหนดให้ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ ตามมาตรา ๔(๗) และกำหนดหน้าที่ไว้ในมาตรา ๕(๗) ดังนี้ “วางแผน ประสานงาน กำกับการ ควบคุม ศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การตรวจบัญชี การวิเคราะห์การจัดดำเนินงาน และการสถิติ ของกองทัพอากาศ ตลอดจนควบคุม ตรวจตรากิจการนายวิทยาการปลัดบัญชี “ มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
      
     ดังนั้น จึงถือได้ว่า วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๑ เป็นวันสถาปนาสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ อัตรา สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ อัตราปกติ ประกาศใช้ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๒๑ ลง ๑๓ กันยายน ๒๕๒๑ เรื่องให้ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๑๘๐๑ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ แผนก ๕ กอง ดังนี้ แผนกธุรการ กองงบประมาณ กองบัญชี กองตรวจบัญชี กองจัดการ และ กองตรวจสอบและวิเคราะห์

     สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ได้ขออนุมัติยุบอัตรา กองตรวจบัญชี และได้รับอนุมัติจาก รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เมื่อ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๓๑ ทำให้ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ มีส่วนราชการขึ้นตรง ๑ แผนก ๔ กอง ดังนี้ แผนกธุรการ กองงบประมาณ กองบัญชี กองจัดการ และ กองตรวจสอบและวิเคราะห์ โดยขยายกองตรวจบัญชีจัดตั้งเป็น สำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ แทน พ.ศ.๒๕๓๒ กระทรวงกลาโหมได้มี คำสั่ง กห.ที่ ๘๗๐/๓๒ ลง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ เรื่องระบบการวางแผน การทำกำหนดการและงบประมาณ และระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งได้มีการปรับปรุง พัฒนาวิธีการ และระเบียบปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ จึงได้ขออนุมัติแก้ไขอัตรา สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยขออนุมัติใช้เป็นอัตราเพื่อพลางแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ แผนก ๖ กอง ดังนี้ แผนกธุรการ กองบริหารทรัพยากร กองงบประมาณ กองควบคุมงบประมาณ กองจัดการ กองตรวจสอบและวิเคราะห์ และกองกรรมวิธีข้อมูล

     พ.ศ.๒๕๓๘ กองทัพอากาศ ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการภายใน ทหารอากาศขึ้นใหม่ โดยแบ่งเป็น ๓ กองบัญชาการ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป กำหนดให้สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็นส่วนราชการ ขึ้นตรงกองทัพอากาศและกำหนดหน้าที่ของสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ดังนี้ “สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม เสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การตรวจบัญชี การจัดการดำเนินงาน การวิเคราะห์ การสถิติ และ การประสานกรรมวิธีข้อมูลด้านการงบประมาณของกองทัพอากาศ ในสายวิทยาการด้านปลัดบัญชีมีส่วนราชการขึ้นตรง ๑ แผนก ๖ กอง ดังนี้ แผนกธุรการ กองงบประมาณ กองบควบคุมงบประมาณ กองจัดการ กองตรวจสอบและประเมินผล และกองกรรมวิธีข้อมูล
 ตารางกิจกรรมประจำเดือน

<< back  December  next  >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


ผู้บังคับบัญชา สปช.ทอ


พล.อ.ท. อร่าม สกุลแก้ว
ปช.ทอ.เกี่ยวกับ สปช.ทอ.
 
เอกสาร ดาวน์โหลด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง