office of the RTAF comptroller
News ::  พิธีเปิดหลักสูตรเสมียนงบประมาณ รุ่นที่ ๒๐, ::  ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ศซบ.ทอ.), ::  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป, ::  ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ศปอว.ทอ.), ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี”, ::  ลงทะเบียนประวัติ ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร เสมียนงบประมาณ รุ่นที่ ๒๐, ::  พ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 สปช.ทอ., ::  ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชีทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕, ::  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์ สปช.ทอ.
Untitled Document
  ไฟล์เอกสารต่างๆ
1
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
2
มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
3
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
4
ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
5
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
6
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
7
คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ ๕ ตอน
8
ระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๕
9
การบรรยาย ระเบียบ กค. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
10
พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐
11
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
12
พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชากร พ.ศ.๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๓)
13
หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
14
แผนปฏิบัติราชการกองทัพอากาศปี 63
15
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปี 64 และรายละเอียดอื่น ๆ
16
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
17
กำหนดการสอบคัดเลือกขั้นที่ 1 (สอบภาควิชาการ)
18
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2563
19
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ขั้นที่ ๑ ภาควิชาการ
20
ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำพวกทหารปลัดบัญชี ปีงบประมาณ 64 ขั้นสุดท้าย
21
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอยคัดเลือกนาทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนาทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารปลัดบัญชี ปีงบประมาณ ๖๔ (ครั้งที่ ๒)
22
ประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำพวกทหารปลัดบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)
23
แผนปฏิบัติราชการปี 64
24
แผนปฏิบัติราชการปี 65
25
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะฯ และรายละเอียดอื่น ๆ ของจำพวกทหารปลัดบัญชี ปีงบประมาณ ๖๕
26
พจนานุกรมกิจกรรม ทอ.ปี 64
27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
29
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
30
ประกาศรับสมัคร สปช.ทอ.64


 ตารางกิจกรรมประจำเดือน

<< back  December  next  >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


ผู้บังคับบัญชา สปช.ทอ


พล.อ.ท. อร่าม สกุลแก้ว
ปช.ทอ.เกี่ยวกับ สปช.ทอ.
 
เอกสาร ดาวน์โหลด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง