office of the RTAF comptroller
News ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ, ::  พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ, ::  โครงการตักบาตรประจำสัปดาห์ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศจัดอบรมโครงการ คนคุณภาพ สุขกาย สุขใจ สุขจิต และสุขสังคมฯ, ::  พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดพิธีรับ – ส่ง มอบหน้าที่ปลัดบัญชีทหารอากาศ, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศจัดกิจกรรม กีฬาสัมพันธ์ สปช.ทอ.ประจำปี ๖๕, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงผลงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ร่วมชมนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ(Defense & Security 2022), ข่าวประชาสัมพันธ์ สปช.ทอ.
Untitled Document
  ไฟล์เอกสารต่างๆ
1
ประกาศกำหนดการและรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถสายวิทยาการปลัดบัญชี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งอัตราพันจ่าอากาศเอกและพันจ่าอากาศเอกพิเศษ ประจำปี ๖๖ (ล่าสุด)
2
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
3
แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ความสามารถก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่งอัตรา พ.อ.อ.และ พ.อ.อ.(พิเศษ)
4
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
5
พจนานุกรมกิจกรรม ทอ.ปี ๖๕
6
แบบรายงานอาการเบื้องต้น ผู้ติดเชื้อโรค COVID-19
7
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถฯ ปี65
8
ตารางทดสอบสมรรถภาพทางกาย
9
คำแนะนำในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
10
แผนปฏิบัติราชการปี 65
11
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2563
12
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
13
หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
14
พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชากร พ.ศ.๒๕๒๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๓)
15
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
16
พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐
17
การบรรยาย ระเบียบ กค. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
18
ระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๕
19
คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ ๕ ตอน
20
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
21
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
22
ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
23
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
24
มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
25
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐


 ตารางกิจกรรมประจำเดือน

<< back  December  next  >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


ผู้บังคับบัญชา สปช.ทอ


พล.อ.ท. ทวีศักดิ์ เผ่าวิจารณ์
ปช.ทอ.เกี่ยวกับ สปช.ทอ.
 
เอกสาร ดาวน์โหลด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง