จัดทำโดย กองกรรมวิธีข้อมูล สำนักงานปลัดบัญชี ทหารอากาศ
https://comptroller.rtaf.mi.th/