:: ทำเนียบปลัดบัญชีทหารอากาศ ::


your image
พล.อ.ท.ประยุทธ ประจวบเหมาะ
๑๔ มิ.ย. ๒๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๒


your image
พล.อ.ท.จรรยา สุคนธทรัพย์
๑ ต.ค. ๒๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๔


your image
พล.อ.ท.บัณฑิตย์ ศุษิลวรณ์
๑ ต.ค.๒๔ - ๔ พ.ค. ๒๖


your image
พล.อ.ท.วิทย์ ดิษฐ์วิศาล
๑ ต.ค. ๒๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๘


your image
พล.อ.ท.สมนึก ศึกษมัติ
๑ ต.ค. ๒๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๙


your image
พล.อ.ท.พิศิษฐ์ ศาลิคุปต
๑ ต.ค. ๒๙ - ๓๐ ก.ย. ๓๑


your image
พล.อ.ท.ปรีชา สายสนธิ์
๑ ต.ค. ๓๑ - ๓๑ มี.ค. ๓๓


your image
พล.อ.ท.สุรพัฒก์ จบกลศึก
๑ เม.ย. ๓๓ - ๓๑ มี.ค.๓๕


your image
พล.อ.ท.ประเชิน บุนนาค
๑ เม.ย.๓๕ - ๓๐ ก.ย.๓๖


your image
พล.อ.ท.กฤษณะ สิทธิทูล
๑ ต.ค. ๓๖ - ๓๐ ก.ย. ๓๙


your image
พล.อ.ท.ปรีชา แสงฉวี
๑ ต.ค. ๓๙ - ๓๑ มี.ค. ๔๒


your image
พล.อ.ท.เทอดศักดิ์ สัจจะรักษ์
๑ เม.ย. ๔๒ - ๓๐ ก.ย. ๔๒


your image
พล.อ.ท.อุปถัมภ์ นัยวิทิต
๑ ต.ค. ๔๒ - ๓๑ มี.ค.๔๔


your image
พล.อ.ท.ณรงค์ พรยุทธพงศ์
๑ เม.ย. ๔๔ - ๓๐ ก.ย. ๔๗


your image
พล.อ.ท.ครองธรรม รักษ์งาร
๑ ต.ค. ๔๗ - ๑ ต.ค. ๕๐


your image
พล.อ.ท.ม.ล.สุทธิรัตน์ เกษมสันต์
๑ ต.ค. ๕๐ - ๓๑ มี.ค. ๕๑


your image
พล.อ.ท.สัณฑพงศ์ รื่นรมย์
๑ เม.ย.๕๑ - ๓๐ ก.ย. ๕๒


your image
พล.อ.ท.วีรนันท์ หาญสวธา
๑ ต.ค. ๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๕


your image
พล.อ.ท.ตรีทศ สนแจ้ง
๑ ต.ค.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖


your image
พล.อ.ท.ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์
๑ ต.ค. ๕๖ - ๑ เม.ย.๕๗


your image
พล.อ.ท.วิจิตร์ จิตร์ภักดี
๒ เม.ย.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๗


your image
พล.อ.ท.นิรันดร์ ยิ้มสรวล
๑ ต.ค. ๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘


your image
พล.อ.ท.พงศธร ไชยเสน
๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙


your image
พล.อ.ท.สุทัศน์ แสงเดชะ
๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐


your image
พล.อ.ท.ไพศาล น้ำทับทิม
๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑


your image
พล.อ.ท.เสนาะ พรรณพิกุล
๑ เม.ย. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๑


your image
พล.อ.ท.แอร์บูล สุทธิวรรณ
๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒


your image
พล.อ.ท.อลงกรณ์ วัณณรถ
๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓


your image
พล.อ.ท.อร่าม สกุลแก้ว
๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๕